Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Updated at 07/05/2019 12:12:30 PM (GMT+7)

Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - Viwaseen.2Xem Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2018 tại đây

Xem Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại đây

Xem Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 tại đây