Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Cấp thoát nước - VIWASEEN.2

Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - Viwaseen.2Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - Viwaseen.2


Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP cơ khí xây dựng cấp thoát nước- Viwaseen.2

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Viwaseen.2.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC - VIWASEEN.2